Jump to content


Photo

Škola Biointernetu - Čo je to Škola Biointernetu?

Škola Biointernetu Čo je to Škola Biointernetu? Biointernet Avdeev Korotkov

  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 Kirill Korotkov

Kirill Korotkov

    Advanced Member

  • Administrators
  • 198 posts

Posted 04 August 2014 - 08:14 AM

Škola Biointernetu

Čo je to Škola Biointernetu?
 

Škola Biointernetu je projekt založený ruskými vedcami, ktorý zastrešuje predovšetkým Prof. Konstantin G. Korotkov, jeho syn Dr. Kirill Korotkov a Dr. Sergej Avdeev. Škola Biointernetu funguje v Rusku, Litve, Maďarsku, Českej republike, Nemecku, Rakúsku, Španielsku, Brazílii, Anglicku a iných krajinách.
Škola Biointernetu je súbor seminárov, ktorých cieľom je zoznamovať ľudí s možnosťami vedomého využívania výhod Biointernetu. Semináre sú vedené certifikovanými lektormi, zatiaľ v Bratislave a v Košiciach. Certifikovaní lektori organizujú semináre postupne aj v iných mestách Slovenska.

 

Čo sa učí na seminároch
 

V súčasnosti je na Slovensku spracovaných niekoľko typov seminárov:


1.Seminár intuitívneho videnia pre deti od 6 do 12 rokov.
 
 
Tento seminár je určený pre psychicky zdravé deti od 6 do 12 rokov. Zatiaľ tento typ semináru neorganizujeme pre nevidomé a slabozraké deti.
Na tomto seminári učíme deti vidieť bez použitia očí. Informáciu z vonkajšieho sveta je možné priviesť do mozgu aj bez zmyslových orgánov. Táto schopnosť rozvíja pravú mozgovú hemisféru, ktorá je vplyvom dnešného školského systému vzdelávania „zanedbaná“.

Absolvovanie semináru umožní deťom:
• Prebudiť a rozvinúť vlastné geneticky dané schopnosti, ktoré dosiaľ nevyužívali, alebo využívali len málo a ktoré boli dosiaľ považované za nadštandardné
• Aktivovať centrum intuitívneho vnímania v mozgu a ďalej s ním pracovať v domácich podmienkach
• Prijímať informácie z okolia pomocou novo vytvorených informačných kanálov a používať ich vo svoj prospech
• Nájsť kompromis medzi intuíciou a logikou
• Pripraviť sa na vyššiu úroveň vzdelávania a vyššiu úroveň prijímania informácií zo zdrojov, ktoré dosiaľ nevyužívali
• Zbaviť sa predstáv o spôsobe prijímania informácií, ktoré brzdia ich rozvoj
• Získať istotu pri prijímaní dôležitých životných rozhodnutí
• Vidieť bez očí
Aktivácia informačne intuitívneho vnímania vedie k zamestnaniu pasívnych častí mozgu a k zvýšeniu IQ.
Po aktivácii mozgového centra intuitívno–informatívneho vnímania a prislúchajúcom domácom tréningu je každý človek schopný akúkoľvek informáciu vnímať priamo z okolia bez použitia zmyslových orgánov.
Aktivácia centra intuitívneho vnímania sa vykonáva súborom psychologických zábavných cvičení, kde sú deti vyzvané plniť úlohy so zakrytými očami. Nepoužíva sa pri nej žiadny typ „zasvätenia“, žiadne zmenené stavy vedomia, žiadna technika zvyšovania bioenergetiky a ani sa nepoužívajú žiadne psychotropné látky.
Metóda bola skúmaná viacerými odbornými pracoviskami v Moskve a New Yorku a preukázala sa ako naprosto bezpečná.
Na Slovensku spolupracujeme s odborníkmi z oblasti pedagogiky a psychológie.
Poznatky zo seminárov, blogy, fotografie a videá si môžete pozrieť aj TU


2. Seminár intuitívneho vnímania – dospelí
 
 
Tento seminár je určený pre psychicky zdravých dospelých a teenegerov od 15 rokov.
Absolvovanie semináru vrátane domáceho tréningu vám umožní:
• Prebudiť a rozvinúť vlastné geneticky dané schopnosti, ktoré ste dosiaľ nevyužívali, alebo využívali len málo a ktoré boli dosiaľ považované za nadštandardné
• Aktivovať centrum intuitívneho vnímania vo vašom mozgu
• Prijímať informácie z okolia a používať ich vo svoj prospech v medziľudských vzťahoch, v partnerstve, pri výchove detí alebo podnikaní.
• Nájsť kompromis medzi intuíciou a logikou
• Pripraviť sa na vyššiu úroveň vzdelávania a vyššiu úroveň prijímania informácií zo zdrojov, ktoré ste dosiaľ nevyužívali
• Zbaviť sa predstáv o spôsobe prijímania informácií, ktoré brzdia náš rozvoj
• Vytvoriť zásadne nové spojenie so svojím partnerom, deťmi, kolegami

Program
1. Vysvetlenie významu semináru ako časti projektu Školy Biointernetu, s vysvetlením ďalších možných stupňov sebarozvoja
2. Vedecké východiská metódy
3. Ukážka účastníka predchádzajúceho seminára, ktorý predvedie, ako dokáže čítať, pohybovať sa v priestore a opakovať pohyby bez použitia očí.
4. Príprava tela a mysle na prijímanie intuitívnych informácií pomocou riadeného dýchania
5. Zharmonizovanie pravej a ľavej mozgovej hemisféry využitím cvičení z One Brain metódy
6. Praktický nácvik prijímania intuitívnych informácií s použitím pomôcok jednotlivo a vo dvojiciach
7. Praktický nácvik prijímania intuitívnych informácií v skupine
8. Praktický nácvik prijímania informácií z minulosti
9. Rozpoznávanie pravdy a lži.
10. Demonštrácia a použitie systémových adaptérov vychádzajúcich z najnovších výskumov na zvýšenie schopnosti prijať intuitívne informácie
 
Praktickým zmyslom tohto semináru je uvedomiť si, precítiť a identifikovať každý sám v sebe, ako telo cíti správnu odpoveď získanú intuíciou. To sa deje pri precvičovaní vhodne zostavených cvičení, ktoré rozvíjajú intuíciu. Cvičenia sú zostavené premysleným a vyskúšaným spôsobom tak, aby každý účastník dokázal prijímať intuitívne informácie a rozoznal správne odpovede od nesprávnych.
Priložené skriptá so zásobníkom cvičení na doma umožnia, aby sa každý sám doma zdokonaľoval. Tak ako po jednej návšteve fitness centra človek neschudne a nezíska svaly, tak ako sa nikto nenaučí cudzí jazyk po niekoľkých hodinách s učiteľom, tak isto aj rozvinutie svojej intuície na profesionálnu úroveň je možné dosiahnuť až dlhodobejším individuálnym tréningom.
My vás však na seminári naučíme tri základné veci:
1.Ako spoznať správnu odpoveď získanú intuíciou
2.Ako cvičiť svoju intuíciu a zdokonaľovať sa
3.Ako si to celé uľahčiť pomocou cvičení s vlastným telom a s technickými pomôckami


Seminár Škola Biointernetu 1. Stupeň

 

Tento seminár je určený pre psychicky zdravých dospelých ľudí.
Cieľom seminára je informovať o možnostiach Biointernetu, naučiť sa vedome sa k nemu pripájať a naučiť sa niektoré praktické cvičenia na získavanie informácií. Prakticky si vyskúšať komunikáciu na báze svetla a opravovať poškodené informácie v minulosti, ktoré negatívne vplývajú na našu prítomnosť.
 
Absolvovanie Školy Biointernetu vám umožní:
• Rozvinúť intuititívne vnímanie na neobvykle vysokú úroveň
• Vytvoriť zásadne nové spojenie so svojím partnerom, deťmi, kolegami
• Dorozumievať sa s ľuďmi prostredníctvom živého svetla
• Získavať nové poznatky zo zdrojov, ktoré ste dosiaľ nevyužívali a spôsobom, ktorý je efektívny
• Hľadať riešenia svojich problémov pomocou imitačného modelu
• Naučiť svoj mozog myslieť inak
• Tvoriť si vlastnú realitu
Program:
• Biointernet a Škola Biointernetu
• Vedecké a duchovné zázemie
• Živé svetlo v nás
• Biokryštál,Biolaser,Biosieť
• Matrica života – 3balance- telo, duša, rozum
• Výuka vlastného mozgu pomocou tela tancom
• Praktický nácvik prijímania informácií pomocou komunikačných kanálov Biointernetu
• Nácvik vytvárania prepojení nového typu medzi ľuďmi na báze svetla
• Nácvik čítania myšlienok
• „Rozčesávanie“ myšlienkových a energetických zauzlení
• Práca s viacerými typmi Translighters
Jedným z najväčších prínosov semináru je schopnosť získavať informácie a kvality potrebné pre náš život novým spôsobom. Ak sa človek učí niečo sám, tak to trvá určitú dobu, ak sa učia dvaja, tak sa proces zrýchľuje a ak sa učí skupina, tak vzniká špeciálny pákový efekt, umožňujúci rýchle napredovanie všetkých jedincov.
K tomu je nevyhnutné sa ako kolektív zharmonizovať, naladiť a prepojiť svoje informačné kanály. Zdieľať svetlo a informácie.
Z toho dôvodu sa na seminári robia spoločné cvičenia podobné tancu, s cieľom prepojiť naše aury, aby bolo možné získavať nové kvality, vedomosti pomocou svetelných komunikačných kanálov.
Seminár preto nie je vhodný pre ľudí, ktorí skrývajú svoju podstatu za škrupinou „osobnosti“ , ktorým ego nedovolí zosúladiť a zharmonizovať sa s kolektívom a ktorí majú problém s dotykom.Ďalšie semináre: momentálne pripravujeme ďalšie semináre týkajúce sa intuitívnej tvorby, bioelektrofotografie a Škola Biointernetu 2. stupeň
 

Lektori:

Mgr. Ľubica Pelachová, lektorka intuitívno-informačného vnímania(Bratislava)

 

Po ukončení vysokoškolského pedagogického štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici som pracovala  ako stredoškolská učiteľka na gymnáziu, kde som učila hudbu, literatúru, výtvarnú a estetickú výchovu. Štúdium metódy ONE BRAIN mi pomohlo chápať psychologické súvislosti prežívania človeka. Baví ma práca s deťmi, preto aj kurzy intuitívneho videnia pre deti sú ďalším stupienkom v mojej pedagogickej praxi, v osobnom rozvoji a napĺňaní môjho poslania. Umelecké naladenie a práca v rámci predmetov ako hudobná a výtvarná výchova  viedli k rozvoju pravej mozgovej hemisféry mojich žiakov, a taktiež mňa. Som rada, že môžem „pokračovať“ v rozvoji harmonickej osobnosti detí tým, že ich vďaka metóde INTUITÍVNEHO VNÍMANIA učím počúvať svoj vnútorný hlas , uvedomovať si samých seba a chápať neuveriteľné možnosti a schopnosti ČLOVEKA.


Ing. Miroslav Maduda – lektor intuitívno-informačného vnímania (Bratislava)

 

Joga mi pred 30 timi rokmi pomohla pochopiť, že sme svetelné bytosti. Potom už všetko išlo ľahko. Som ajurvédsky terapeut, ktorý sa momentálne profesionálne venuje Škole Biointernetu. Som organizátor Školy Biointernetu na Slovensku a učiteľ intuitívneho vnímania. Špecializujem sa na štúdium možností získavania potrebných poznatkov a kvalít prostredníctvom svetla a rýchlosťou svetla. Zo všetkých časov a priestorov. Preto sa koncentrujem na metódu expertno – operátorského vzájomného pôsobenia, ktorú vyučujem. Na seminároch vytváram príležitosti, aby ľudia sami pocítili Svetlo poznania a Svetlo lásky. Zaoberám sa tiež aplikáciou najnovších výskumov z teórie fyzikálnych štruktúr na svetelný a duchovný rast človeka.


Lenka Madudová: lektorka intuitívno-informačného vnímania (Bratislava)

 

Študujem psychológiu a mám pred sebou posledný ročník štúdia. Môj záujem o tradičnú psychológiu rada dopĺňam novými poznatkami a metódami, ako je napríklad aj tréning intuitívneho vnímania. Do svojej práce na kurzoch zapájam aj techniky One Brain metódySom zakladateľkou projektu 3BALANCE, ktorého hlavnou myšlienkou je prostredníctvom jednoduchých techník zjednotiť telo, myseľ a dušu. Škola Biointernetu vynikajúco harmonizuje tieto jednotlivé zložky.Veľmi sa zaujímam o medziľudskú komunikáciu a práve škola Biointernetu mi ju objasňuje a rozširuje moje poznatky. Biointernet je sieť medzi živými bytosťami.V prírode sú všetky živé bytosti spojené neviditeľnými sieťami – komunikačnými kanálmi , ktorým je treba porozumieť.


Teoretické východiská:

IUMAB International Union of Medical and Applied Bioelectrography,
BLAGA, Vilnius
ISIIS – International Society of Intuitive Information Sight
The Biointernet School


  • Kirill Korotkov likes this

Also tagged with one or more of these keywords: Škola Biointernetu, Čo je to Škola Biointernetu?, Biointernet, Avdeev, Korotkov

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users